Separoinnista saavutettavat hyödyt:

Separoidun nesteosan levitystä ja heti levityksen jälkeinen kuva nurmesta

Separoidun nesteosan levitystä ja heti levityksen jälkeinen kuva nurmesta

Levitys nurmikasvustoon

Raakalietteen sisältämä kiintoaine on nurmilevityksessä ongelman aiheuttaja. Kiintoaine tarttuu kasvin lehdille ja jää maan pintaan muodostaen kuoren, jonka kohdalta nurmen satotuotto on pienempi tai pahimmassa tapauksessa nurmi jopa kuolee. Nurmen laatu ja sato kärsii. Lisäksi maan pinnalle jäävän kiintoaineen typpi käytännössä menetetään
kokonaan.

Typpi haihtuu sitä mukaa kun sitä orgaanisesta aineksesta vapautuu. Multaamalla ongelmaa vähennetään huomattavasti, mutta samalla rikotaan nurmen juuristoa ja kuivina kesinä maa kuivaa syvemmältä. Lisäksi rikkakasveille paljastetaan maata kasvualustaksi. Separoidussa nesteosassa on vain vähän kiintoainetta, jolloin lehtien ja maan pinnalle jää vain vähän säilyvyyttä ja kasvua haittaavaa ainesta. Neste imeytyy nopeasti, jolloin hajuhaitta on lyhytaikaisempi
ja typen haihtuminen vähäisempää. Nesteosassa typpi-fosforisuhde on huomattavasti parempi kuin raakalietteessä. Kokonaistypestä suurempi osa on liukoisessa muodossa ja siten helpommin kasvin käytettävissä.

Rikkakasvien siemenet ovat jääneet pääosin kuivajakeeseen. Tilamittakaavan testeissä nesteosalla lannoitetun nurmen sato on ollut suurempi verrattaessa multaamalla levitettyä raakalietettä ja hyvin kevyesti mullattua nesteosaa. Todennäköisenä syynä on nurmen juuriston säilyminen ehjänä, jolloin ravinteita ei kulu juuriston korjaamiseen.
Toinen syy on vesitaloudellinen tekijä. Maa pysyy kosteampana, koska pintaa ei rikota. Varsinkin kuivana kesänä tällä on todella suuri merkitys. Kolmantena syynä on parempi ravinteidenkäytön hyötysuhde. Asiasta ei ole tehty tieteellistä tutkimusta, mutta maatilamittakaavan tulokset ovat olleet aika selviä.

Separoimalla lisää lannanlevitysalaa

Lannan typpi-fosforisuhde ei ole paras mahdollinen. Raakalietekuutiossa on fosforia liikaa suhteessa typpeen ja se yleensä rajoittaa hehtaarikohtaista levitysmäärää. Siksi lannanlevitysalaa tarvitaan jopa enemmän kuin rehuntuotantoalaa.

Separoimalla saadaan nesteosan typpi-fosfori-suhde paremmaksi, jolloin hehtaarille voidaan levittää enemmän nesteosaa. Kuiva-aine voidaan levittää sellaisille lohkoille, joilla fosforia todellakin tarvitaan. Lisäksi voidaan käyttää 4 vuoden fosforintasaussääntöä.

Separoimalla raakaliete tarvitaan maitotilalla n.35% vähemmän lannanlevitysalaa. Tällä on iso merkitys varsinkin silloin, kun rakennetaan uutta navettaa. Sikapuolella merkitys on jopa suurempi, koska sianlietteen fosfori erottuu tehokkaammin.

separoinnin-vaikutus-levitysalaan

Lietesäiliöön lisätilaa

Lietesäiliöön lisätilaa 20-30% nautatiloilla ja 10-15% sikatiloilla. Lue lisää.

Kustannussäästöjä lietelogistiikassa

Lue Heikki Lehtosen (MTT) artikkeli Lannan hyodyntaminen ja talous.

Nopeutunut lietteenlevitys

Lietteenlevitys nopeutuu helpomman pumpattavuuden vuoksi noin 30%. Säiliö täyttyy ja tyhjenee nopeammin.

Kuiva-aine on edullisempaa kuljettaa kauemmaksi

Lietteen kuljettaminen maksaa noin 0,5 eur/kilometri. eli 10 kilometrin päähän lietteen kuljettaminen maksaa 5 euroa/kuutio.  Kuiva-aineen kuljettaminen voidaan tehdä kiireettömänä aikana.  Kuiva-aineen siirto 10 km päähän maksaa n. 2,5 eur/kuutio ja siinä menee liikkuu moninkertainen määrä fosforia. Juuri fosfori on se, joka rajoittaa lietteenlevitysmäärää tuotantorakennuksen läheisyydessä. Euroopassa ja mm. Ruotsissa käytetään separaattorilta tulevaa kuiva-ainetta kuivikkeena ilman erillistä hygienisointia.

Laskelmassa ei ole otettu huomioon sitä, että kuiva-aine kompostoituu hyvin helposti ja nopeasti. Jos tilalla on mahdollista kompostoida jonkin aikaa tilalla kuiva-ainetta, niin ajettava määrä saattaa jopa puolittua. Tämä lisää kuiva-aineen ja lietteen siirron kustannuseroa entisestään. Lisäksi monella tilalla ajetaan mennessä kuiva-ainetta ja tullessa pyöröpaaleja.

Typen ja fosforin parempi hyväksikäyttö

Separoituun nesteosaan typpi koostuu pääosin liukoisesta typestä ja siinä on hyvin vähän orgaanista ainetta. Nesteosa imeytyy nopeasti maahan kasvien juurien ulottuville. Typpi on myös kasville käyttökelpoisessa muodossa. Eli voitaisiin sanoa, että ravinne saadaan oikeassa muodossa oikeaan paikkaan. Typen haihtuminen on vähäisempää ja se saadaan kaavin käyttöön nopeammin. Varsinkin nurmelle levitettäessä typen hyväksikäyttö on huomattavasti parempaa verrattaessa raakalietteeseen. Pintaan ei jää haihtumiselle altistuvaa kuiva-ainetta.

Fosforia nesteosassa on vähemmän, joten fosforin liikalannoitus on epätodennäköisempää. Pellolle ei jää ns. vapaata fosforia ja kasvit voivat käyttää pääosan fosforista kasvukauden aikana. Huuhtoutumiselle altista ylimääräistä fosforia tulee vähemmän.

Kuiva-aineessa typpi on pääosin orgaanisessa muodossa. Kompostoitumisen kautta typpi muuttuu kasville käyttökelpoiseen muotoon. Koska kuiva-aine on edullisempaa kuljettaa kauemmaksi ja yleensä tuotantorakennuksesta kaukana sijaitsevat lohkot ovat fosforiköyhiä, siirtyy samalla paljon fosforia sellaisille lohkoille, joissa sitä eniten tarvitaan. Kompostoitumisen yhteydessä fosforin liukoisuus myös paranee. Eli ravinne saadaan oikeassa muodossa oikeaan paikkaan.

Typen ja fosforin hyväksikäyttö paranee ravinteiden olomuodon muutoksen, haihtumisen vähenemisen ja ravinteiden saamisella oikeaan paikkaan logistisen edullisuuden vuoksi.

Tarkempi lannoitus

Raakalietteessä typpi on kahdessa muodossa. Vesiliukoisessa ja organiseen ainekseen sitoutuneena. Vesiliukoinen on kasvien käytössä nopeasti, mutta orgaaninen typpi vapautuu vasta eräiden biologisten prosessien myötä. Juuri tämä orgaanisen typen vapautuminen myöhemmin kasvukauden aikana aiheuttaa ongelmia tarkalle typpilannoitukselle keväällä. Yleensä joudutaan typpilannoitustasosta tinkimään viljan lakoutumisen pelosta. Separoidussa nesteosassa typpi koostuu pääosin liukoisesta typestä ja orgaanista typpeä on hyvin vähän. Tällöin kasvi voidaan lannoittaa tarkemmin ja suurelta osin epäorgaanisia lannoitteita vastaavalla lannoitteella.  Nesteosassa oleva vähäinen typpi on pienissä partikkeleissa, joten se muuttuu maassa nopeammin liukoiseen muotoon.

Kuiva-aine on pääosin fosforilannoite. Siinä on paljon orgaanista typpeä. Orgaaninen typpi muuttuu kompostoinnin yhteydessä kasville käyttökelpoiseen muotoon.  Samalla myös fosforin liukoisuus paranee. Jos halutaan lisätyppeä kasville, niin se voidaan antaa halvempana yksiravinnelannoitteena.

Työhuippujen tasoittaminen

Separoitaessa  nestemäisen lietteen määrä vähenee 10-30%. Toisin sanoen 1000 kuution säiliöön jää 700-900 kuutiota levitettävää lietettä.. Kiireaikana on suuri merkitys sillä, että levitetäänkö 1000 kuutiota lietettä vai 700 kuutiota.

Toinen asia, joka vaikuttaa paljon lietteenlevityksen tehokkuuteen on se, että paljonko lietettä ajetaan lähelle navettaa ja paljonko hehtaarille. Nesteosaa voidaan ajaa 30-50% enemmän hehtaarille, koska fosfori ei rajoita levitystä. Eli 1000 kuutiota, jota ajettaisiin 30 tn/ha 10 km säteellä muuttuukin 700 kuution määräksi 45 tn/ha ja 5 km säteellä. Työaikaa säästyy todella paljon.

Kuiva-aine voidaan kuljettaa kaukaisemmille pelloille jo aikaisemmin ennen työhuippua.

Liete pitäisi voida levittää pääosin keväällä tai alkukesästä, jolloin lannasta saataisiin ravinteet parhaiten hyödyksi. Mikäli kiireen takia lietettä jää levittämättä ja levitys siirtyy syksylle, niin silloin syntyy ravinteiden ajallisuuskustannusta.

ravinteiden-ajallisuuskustannustaulukko

Suuremmat sadot

Lannoitus voidaan tehdä tarkemmin ja lannoite on kasville käyttökelpoisessa muodossa. Nesteosa imeytyy maahan nopeasti ja haihtuminen on vähäistä. Suuremmat sadot saadaan, koska separoitaessa kasvi saa ravinteet oikeaan aikaan, oikeaan paikkaan ja oikeassa muodossa.

Parempi rehuhygienia ja rehun laatu lisäävät maidontuotosta

Lietettä nurmelle levitettäessä on  riski lannan joutumisesta rehun joukkoon. Säilörehun laatu heikkenee ja tuotos laskee. Nesteosassa ei juurikaan ole kuiva-ainetta, joten kasvusto pysyy puhtaana. Myöskään maan pintaan ei jää lantaa, joka voisi korjuukoneiden nostamana lähteä liikkeelle ja päätyä rehun sekaan. Nesteosan lannoitusvaikutus on myös nopeampi kuin raakalietteen, joten nurmi lähtee voimakkaammin kasvuun levityksen jälkeen.

Rikkakasvivapaa lannoite

Koska nesteosa menee tiuhan seulan läpi, niin suurin osa rikkakasvin siemenistä jää kuiva-aineeseen. Varsinkin multaamalla tehdyssä nurmilevityksessä rikkakasvittomuudella on suuri merkitys. Paljastuneeseen maahan saadaan ravinteita, mutta ei rikkakasvinsiemeniä. Nurmen rikkakasvipaine on pienempi, joten sen laatu säilyy parempana pidempään. 

Säiliön sekoittaminen helpottuu tai poistuu kokonaan

Separoitu nesteosa ei juurikaan enää separoinnin jälkeen lajitu.  Säiliötä sekoitettaessa pienet partikkelit lähtevät helposti virran mukaan ja säiliö sekoittuu helposti. Varsinkin sikapuolella säiliön sekoitus on suuri ongelma.

Siirtopumppaus eri säiliöiden välillä

Talvella tehtävä siirtopumppaus eri säiliöön on pääosin nesteen pumppaamista. Pumppauskaivoon jää kuiva-aine ja sen ajaminen lietekalustolla on hankalaa tai mahdotonta. Mikäli siirtopumppaus tehdään separoinnin yhteydessä, saadaan varastosäiliöön vain nesteosa ja pumppauskaivo voidaan notkistaa lietekalustolla ajettavaan muotoon.

Lietekuilujen tukkeutumisongelmat

Nesteosa voidaan johtaa takaisin navettaan, jolloin tapahtuu kuilujen huuhteleminen ja lietteen notkistaminen. Ongelmat voidaan ratkaista niin slalom-navetoissa kuin perinteisemmissä pudotuskaivojärjestelmissäkin.